Monday, May 04, 2009

How to split for read more in Drupal

ในการ post ข้อบทความลงใน drupal นั้น ปกติแล้ว
ระบบจะตัดส่วนที่เกินเป็น read more ให้เราเองโดยอัตโนมัติ
ตามที่เราได้กำหนดค่าจำนวนตัวอักษรไว้ 

แต่ถ้าเราอยากบังคับแบ่งไปเป็นส่วน read more เองเพื่อให้ได้
ใจความและความสวยงามเราจะำได้ไหม 

คำตอบคือได้ โดยใช้

< ! - - b r e a k - - >

ในการแบ่งครับ

No comments: